Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len “predávajúci“) www.iberian.sk je:
Iberian s.r.o.
Gorkého 6, 811 01 Bratislava
IČO: 50248057
DIČ: 2120242520
IČ DPH: SK2120242520
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 110171/B
e-mail: info@iberian.sk 

1.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3. Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4. Tovarom sa rozumie predovšetkým olivy, olivový olej, syry, delikatesy a víno. Opis každého konkrétneho tovaru je vždy uvedený na web-stránke www.iberian.sk. 

1.5. Nákup prostredníctvom web-stránky môžu uskutočňovať všetky osoby bez obmedzenia (ďalej len “kupujúci”), a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP“). Pri fyzických osobách je však podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

1.6. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

1.7. Tieto VOP sú platné až do vydania nových VOP.

1.8. Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27


2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
b) telefonicky

2.2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope.

2.3. Počas nákupného procesu si kupujúci zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená kupujúcim je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.

2.4. Objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla “Odoslať objednávku s povinnosťou platby". 

2.5. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.6. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín emailom. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.7. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú.

2.8. Záväzné prijatie objednávky obsahuje:
- údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
- údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb
- údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
- údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) 
- prípadne iné údaje.

2.9. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.10. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.11. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Predávajúci je platcom DPH.

3.2. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú vrátane DPH.

3.3. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

3.4. Kúpna cena je splatná najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre vydanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3.5. Platiť za tovar môže kupujúci kartou online prostredníctvom platobnej brány Shoptet Pay, darčekovými poukážkami, na dobierku, platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky, odoslanej na e-mailovú adresu kupujúceho.

3.6. Platba je možná iba v EUR.

3.7. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

3.8. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.


4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov od 2 do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.2. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej predávajúcim kupujúcemu.

4.4. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar a jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a je povinný spolu s dopravcom spísať o tom záznam.

4.5. Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy a/alebo zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Právo predávajúceho na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4.6. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.


5. DORUČENIE TOVARU

5.1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:
a) kuriérskou službou DPD / vlastnými prostriedkami predávajúceho

5.2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

5.3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5.4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

5.5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

5.6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

5.7. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.


6. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

6.1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo e-mailom na adresu info@iberian.sk.

6.3. Tovar na vrátenie musí byť:
a) nepoškodený,
b) kompletný
c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

6.4. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 6.1 týchto VOP, je povinný:
a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy - tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).

6.5. Po splnení podmienok podľa bodov 6.1 až 6.4 týchto VOP a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar naspäť,
b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy celú cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu.

6.6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 6.1 až 6.4 týchto VOP nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.


7. REKLAMAČNÉ PODMIENKY

7.1. V prípade zistenia rozdielu v množstve alebo druhu tovaru, či vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady, alebo rozdielu spolu s kópiou daňového dokladu (faktúry). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Kupujúci oznámi zistené chyby predávajúcemu písomne a uvedie nárok, ktorý si v dôsledku chyby uplatňuje.

7.2. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

7.3. Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.

7.4. V prípade vrátenia tovaru nesmie byť tovar po záručnej dobe a nesmie mať poškodený originálny obal. Kupujúci si môže v dôsledku chybnej zásielky uplatniť nasledujúce nároky: dodanie chýbajúceho tovaru – odstúpenie od zmluvy – výmena chybného tovaru za tovar bezchybný.

7.5. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom. 

7.6. V prípade oprávnenosti reklamácie predávajúci podľa povahy zistenej vady buď vymení tovar za nový alebo poskytne kupujúcemu zľavu z kúpnej ceny. Ak by nároky kupujúceho z vád tovaru nemohli byť uspokojené žiadnym z týchto spôsobov, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť predmetný reklamovaný tovar.

7.7. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

7.8. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (na e-mailovú adresu: info@iberian.sk alebo písomne na vyššie uvedenú adresu predávajúceho), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu podanú spotrebiteľom podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu spôsobom podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoARS“) subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ZoARS. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

7.9. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrujuše 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

8.1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1.1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?
Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie po dobu jedného roka od našej poslednej komunikácie.

8.1.2. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Z akého dôvodu?
Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a overenie veku pri predaji alkoholu).

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

8.1.3. Newsletter (komerčná komunikácia)

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

Na základe akého právneho základu?
Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?
10 rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: info@iberian.sk.

8.2. KTO SA K ÚDAJOM DOSTANE?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru (DPD - Direct Parcel Distribution SK)
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb (Shoptet (platobná brána Shoptet Pay), Unicredit Bank)
  • poskytovateľ e-mailingovej služby (Mailchimp - iba emailová adresa)

8.3. POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

8.4. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

Naša spoločnosť nemá určeného poverenca pre spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie na základe spracovania osobných údajov.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@iberian.sk alebo zavolajte na tel. č. 0948 701 708 / 0911 815 789.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku v platnej legislatíve Slovenskej republiky.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Písomným oznámením zmeny týchto VOP sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

9.4. Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však kupujúceho vopred upozorníme formou emailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť.

9.5. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a odoslaním objednávky vyjadruje s nimi súhlas.

 

V Bratislave, dňa 1.1.2022

Späť do obchodu